Generalforsamling/årsmøde d. 6. marts 2004 afholdt i Kolding Bådelaugs lokaler.
Mødet afholdtes i Kolding Bådelaugs klublokale. Dagsordenen var som følger:
1.	Valg af dirigent
2.	Formandens beretning
3.	Årsregnskab
4.	Fastsættelse af kontingent
5.	Indkomne forslag
6.	Valg til bestyrelsen (formanden på valg)
7.	Valg af suppleant til bestyrelsen
8.	Valg af revisor
9.	Eventuelt
Ad. 1.
Henrik Søgaard valgtes som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedtægterne.
Ad. 2.
I den afgående formands fravær, gennemførte Erik Skovsager punktet, der som tema’er havde:
	at den afgående formand har været uden funktion en del af perioden grundet familiære omstændigheder,
	at bestyrelsen i perioden har holdt ét fysisk møde, men har haft et meget flittigt mail-skriveri gennem hele sæsonen, hvilket har fungeret over al forventning,
	at hjemmesiden ret hurtigt kom op at køre, og den har gennemsnitligt 162 besøg/mnd.. Desuden tak til Lars A. og Poul S. for deres arbejde med siden,
	at træffet på Læsø var meget vellykket med deltagelse af 4 danske både,
	at klubben har ladet fremstillet en vimpel, som kan bestilles hos Erik Skovsager. Desuden at en fællesnordisk vimpel muligvis kommer på tale senere,
	at bestyrelsen ønsker en debat om evt. placering af generalforsamlingen i direkte tilslutning til bådudstillingen, samt om klubbens aktivitetsniveau generelt.
	at klubbens oprindelige initiativtager Henrik Sørensen har solgt sin Contrast til fordel (!) for andet bådmærke, og dermed udmeldes pr. næste kontingentperiode.
Ad. 3.
En af manglerne i vedtægterne er, at vi ingen revisor har. Niels Bækdal var derfor udvalgt af bestyrelsen til revision af regnskabet. Dette godkendtes uden kommentarer.
Ad. 4.
Kontingentet bliver uforandret kr. 75,- for den kommende periode.
Ad. 5.
Eneste punkt var bestyrelsens eget forslag til vedtægtsændringer – forslaget var udsendt sammen med indkaldelsen til samtlige klubmedlemmer. På nær en detalje vedr. revisoren (skal være medlem, men må ikke samtidig være bestyrelsesmedlem), vedtoges alle ændringer. Vedtægterne publiceres på hjemmesiden.
Ad. 6.
Ny formand blev Henrik Søgaard, der valgtes enstemmigt med stor applaus. Den nye bestyrelse består således af:
	Henrik Søgaard (formand)
	Erik Skovsager (kasserer)
	Lars Andersen (sekretær, web-redaktør)
Ad. 7.
Som bestyrelsessuppleant valgtes Johannes Dalbjerg.
Ad. 8.
Som revisor valgtes Niels Bækdal.
Ad. 9.
	Poul Seilman foreslog et ekstra Contrast-træf lagt sydligere i DK, evt. et passende centralt sted hvortil man også kan komme i bil. Blandt flere havne blev Bogense nævnt.
	Placering af generalforsamlingen på årets bådudstilling er omtalt under pkt. 2.
	Forslag om at få fremstillet T-shirts i god kvalitet uden for prangende tryk.
Punkterne vil bestyrelsen arbejde videre med.

Ry d. 8/3-2004
Lars Andersen
referent.
         
 

Tilbage til toppen