Generalforsamling 5. marts 2005 i Kolding Marina Syd.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen:

Ialt 15 personer var mødt frem. Børge Frost Iwersen valgtes til dirigent, som efterfølgende gav ordet til formand Henrik Søegaard for dennes beretning. Hele beretningen samt regnskab kan ses/hentes i forum'et 'Klub og hjemmeside'.
Her skal blot resuméres at bestyrelsen i den forgangne sæson har arbejdet med finpudsning af vedtægterne, sørget for supplering af beholdningen af klubstanderen og forestået fremstilling af caps og polo-shirts, hvilke foreningen pt. også har en mindre beholdning af. Største begivenhed var det vellykkede træf i Bogense, hvor vi mønstrede 7 både med familier. Bestyrelsen arbejder endvidere løbende med opbygning af kontakter med leverandører, m.h.p. mulighed for egentlige sponsoraftaler.
Beretningen godkendtes og et par medlemmer fremkom med den idé til overvejelse, at træf også kunne lægges i tilknytning til andre kendte arrangementer, f.eks. Fyn Rundt og Tunø Festival.
Erik Skovsager gennemgik årets regnskab, der godkendtes uden sværdslag.
Forsamlingen vedtog at fastholde kontingentet. Bestyrelsens oplæg til mindre vedtægtsændring blev ligeledes vedtaget uden debat.
Bestyrelsen genvalgtes og består stadig af formand Henrik Søegaard, kasserer Erik Skovsager og sekretær Lars Andersen. Som suppleant genvalgtes Johannes Dalbjerg.
Forsamlingen genvalgte Niels Bækdal som revisor, og som noget nyt en revisorsuppleant Svend Aage Poulsgaard.
Der var ikke på forhånd indkommet punkter til Eventuelt, men forsamlingen tog hurtigt hul på en snak om et medlems brud på en rorstamme samt en andens skrækkelige beretning om vandindtrængning i skrogets isolationslag i både dæk og cockpitdørk. En uhyre interessant debat og erfaringsudveksling, der med al tydelighed understreger behovet for vores lille klub og for at vore erfaringer når ud til alle.
Sluttelig var klubben vært ved en sandwich inden de fleste af os fortsatte på bådudstilling i Fredericia.

p.b.v.
Lars Andersen

         

Klik på billede for at se det større - klik Tilbage for at vende tilbage.

 

Snakken gik livligt ved bordet, og der var nok at tale om!

Bestyrelsen, fra venstre er det Henrik Søegaard, Lars Andersen, Erik Skovsager og Johannes Dalbjerg

 

 

Tilbage til toppen