Generalforsamling/årsmøde 3. marts 2007 i Kolding Marina Syd.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen og flg. dokumenter:

Indkaldelse med dagsorden - Formandsberetning - Årsregnskab 2006

Til årets generalforsamling havde repræsentanter for 10 både på forhånd meldt sin ankomst. Vi var således 14 personer da Kolding Bådelaugs hyggelige klublokale lagde rammen om et på alle måder godt og hyggeligt møde, startende med kaffe og rundstykker.

Frede Duus valgtes til mødets dirigent og styrede på myndig vis 'slagets gang'. Her nævnes på kort form mødets resultater:

  • Formand Henrik Søgaard aflagde sin beretning (læs denne via link ovenfor) - beretningen godkendtes med applaus,
  • Kasserer Erik Skovsager gennemgik regnskabet (læs via link) - også dette godkendtes,
  • Kontingentsatser for 2007 fortsætter uændrede, dvs. kr. 100,- i indmeldelsesgebyr og kr. 75,- pr. år, for hvilke man bl.a. får tilsendt ny stander i lige år. Kontingent for 2007 opkræves i nærmeste fremtid.
  • På valg til bestyrelsen for kommende 2 år var Lars Andersen og Erik Skovsager - begge genvalgtes,
  • Som det kommende års bestyrelsessuppleant genvalgtes Johs. Dalbjerg, der dog desværre ikke var tilstede,
  • Revisor Niels Bækdal og revisorsuppleant Sv.Aage Poulsgaard genvalgtes ligeledes,
  • Under punktet Evt. faldt snakken på flere ting, hvor nævnes skal at næste gang vi trykker klubtrøjer, ønskes den marineblå udskiftet med en lyseblå (den marineblå falmer hurtigt).

Bestyrelsen nævnte endvidere at man i år vil arbejde for 3 regionale træf, et træf i Limfjorden, et i Lillebælt-området og et på Sjælland, forventelig i den nordlige/nordøstlige egn. Træffene afhænger dog af lokale medlemmers vilje og indsats med planlægning og gennemførelse.

Der registreres stigende besøgstal på klubbens hjemmeside, ligesom aktiviteten i Forum synes at øges. Siden og forummet er klubbens 'videnscenter', hvorfor den voksende trafik glæder bestyrelsen meget.

I samarbejde med erfarne Contrastsejlere vil bestyrelsen i nær fremtid udarbejde en trimvejledning til vore bådes stående rig. Den er vi mange der ser frem til.

Næste pkt. på årsmødet var 1 times 'underholdning' v/ Jack Skrydstrup, Flexofold Propellers. Et særdeles underholdende og interessant indslag, som desværre ikke lader sig gengive, men Jack kom kort fortalt omkring propellens definition, typer og historie, direktørjobbet hos Gori, Flexofolds tilblivelse, historie og udvikling fra '92-'93 til i dag. Flexofold handler overvejende direkte med kunderne, og langt hovedparten af produktionen eksporteres, herunder bl.a. til eget selskab i NordAmerika.
Jack medbragte et godt tilbud til os Contrast-folk, hvilket hurtigt tog form af et sponsorat i 2007. Mere om dette kan læses i Forum under det nye Underforum 'Sponsorater', ligesom der henvises til Flexofolds hjemmeside - se sponsorlink på forsiden.

Årsmødet afsluttedes med en lækker Pariserbøf med tilførende drikkevarer til den formidable sum af kr. 75,-.

p.b.v.
Lars Andersen

         

Klik på billede for at se det større - klik Tilbage for at vende tilbage.

 

Frede Duus dirigerer forsamlingen

Henrik Søgaard aflægger beretning

Jack Skrydstrup, Flexofold

 

 

Tilbage til toppen