Generalforsamling/årsmøde 1. marts 2008 afholdt i Dragør Sejlklub.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen og flg. dokumenter:

Indkaldelse med dagsorden - Formandsberetning - Regnskab 2007 (alle pdf...)

Til årets generalforsamling havde repræsentanter for 10 både meldt sin ankomst, heraf 3 fra Sjælland og 1 fra Fyn. Vi var således 17 deltagere da Dragør Sejlklubs hyggelige og yderst velplacerede klublokale lagde rammen om et på alle måder godt og hyggeligt møde, startende med kaffe og franskbrødsmadder. Senere indtoges lækker frokost leveret af den lokale slagter.
Stor tak til Jan Nielsen og hans søde kone for rollen som værter ved klubbens årsmøde!

Finn Hendil valgtes til mødets dirigent - her nævnes på kort form mødets resultater:

  • Formand Henrik Søgaard aflagde sin beretning (læs denne via link ovenfor) - beretningen godkendtes med applaus.
  • Kasserer Erik Skovsager gennemgik regnskabet for 2007. Regnskabet udviser et mindre overskud, men også at vi har pæne aktive i form af polotrøjer m.m.. Regnskabet godkendtes.
  • Kontingentsatser for 2008 fortsætter uændrede, dvs. kr. 100,- i indmeldelsesgebyr og kr. 75,- pr. år, for hvilke man bl.a. får tilsendt ny stander i lige år, således i år vel at mærke når kontingentet er betalt. Kontingent for 2008 opkræves i nærmeste fremtid.
  • På valg til bestyrelsen for kommende 2 år var formand Henrik Søgaard - denne var villig til genopstilling og genvalgtes uden modkandidater.
  • Som det kommende års bestyrelsessuppleant genvalgtes Johs. Dalbjerg.
  • Revisor Niels Bækdal og revisorsuppleant Sv.Aage Poulsgaard genvalgtes ligeledes,
  • Der var ikke noget at drøfte under punktet Evt.

Ovennævnte kan suppleres med at bestyrelsen har besluttet at årets landstræf igen afholdes i Mårup på Samsø d. 2.-3. august. Rammerne her er ideelle, og meget nærmere en central placering kommer vi næppe. Klubbens medlemmer opfordres til at støtte op om denne begivenhed, og om muligt lægge sin ferierute eller weekendsejlads omkring Mårup.

Som altid ved klubbens møder, udspandt der sig livlig erfaringsudveksling, bl.a. vedr. valg af foldepropel og diverse andre problemstillinger. Alt i alt et meget vellykket årsmøde.

p.b.v.
Lars Andersen

         

Klik på billede for at se det større - klik Tilbage for at vende tilbage.

 

Kasserer Erik Skovsager aflægger regnskab

 

 

Tilbage til toppen