Generalforsamling/årsmøde d. 23. februar 2013 afholdt i Fredericia Messecenter.

Referat m.m. - der henvises i øvrigt til dagsordenen og flg. dokumenter:

Formandsberetning - Regnskab 2012 (alle pdf...)


Der henvises til den udsendte dagsordens punkter.
Traditionen tro afholdtes årsmødet i tilslutning til årets store bådmesse, denne gang i Fredericia. Da det samtidig var 10-års jubilæum for klubbens stiftelse i 2003, havde bestyrelsen valgt at traktere årsmødets deltagere med en lækker brunch, hvilket var en af grundene til at booke mødelokale direkte i messecentret. En anden selvfølgelig, at nemmere kunne det ikke blive, når man samtidig vil aflægge messen et besøg.

Fremmødet var 21 personer, repræsenterende 12 både. Noget nær rekord, hvilket bestyrelsen er særdeles tilfreds med.

Bestyrelsen pegede på tidligere formand Henrik Søgaard til at lede mødet som dirigent - således var Generalforsamling 2013 i gang.
Formand Tom W. Hansen gav et kort historisk tilbageblik fra foreningens start i 2003, og udtrykte samtidig stor tilfredshed med foreningens drift og virke gennem årene. Ikke mindst klubbens hjemmeside står som et samlende omdrejningspunkt.
Det er tid til udskiftning i bestyrelsen, hvor Lars Andersen og suppleant Johannes Dalbjerg ikke ønsker at genopstille. Førstnævnte har dog tilbudt fortsat vedligeholdelse af hjemmesiden.
Sommertræffet i Mårup, Samsø, med 5 fremmødte både blev omtalt - et rigtig godt træf, og godt træfsted i øvrigt, omend fremmødet sagtens kunne have været bedre.
Tom resumerede herefter lidt fra årets Forumindlæg, hvor der bl.a. har været skrevet om motorudskiftning, valg af sejl, tæring af propel, svage røstjern og dieselpest. Aktiviteten i Forum er ikke voldsom, men der er allerede meget viden at hente der. Muligheden for gratis Duelighedstest blev omtalt - se mere herom på hjemmesiden.
Formanden sluttede af med formaningen 'Bliv ombord'. Baggrunden var dødsulykken under en lokal kapsejling ved Lynæs, formandens hjemhavn. Oplevet fra næsten 'første række', og det giver naturligt megen stof til eftertanke.

Kasserer Erik Skovsager gennemgik regnskab 2012, udvisende et overskud på kr. 820. Ultimo 2012 havde klubben aktiver for godt kr. 18.000 og der var 47 medlemmer. Tallet er nogenlunde konstant, med en årlig bevægelse på 2-3 medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, hvorfor tiden var inde til valg til bestyrelse m.v.:
- Lis Larsen, Fredericia (Tempo) valgtes til bestyrelsen,
- Børge Frost Iwersen, Sønderborg (Miss Frost) valgtes som suppleant,
- Niels Bækdal fortsætter som revisor, det samme Sv.Aage Poulsgard som revisorsuppleant.
Det nye hold modtog stor applaus som tak for deres velvilje til foreningsarbejdet.

Kasserer Erik Skovsager holdt en lille takketale til de afgående bestyrelsesmedlemmer, herunder også Henrik Søgaard der forlod bestyrelsen sidste år. Med Eriks sædvanlige underfundige humor fik Henrik, Lars A. og Johannes (fraværende) en personlig tak for indsatsen, og efterfølgende overrakt en lille gave, en lækker Wichard foldekniv med redskaber.

Under eventuelt omtaltes også forskellige emner, som bestyrelsen efterfølgende drøfter eller handler på i den kommende tid. Følgende er umiddelbare svar fra formanden/bestyrelsen:
-
Skibsregistret: Det er vedtaget at det skal koste kr. 800 om året at stå i skibsregistret. Om det, er der vel bare at sige, at hvis der ikke er pant i båden, så kan man melde båden fra og spare de penge. Har man brug for et officielt papir på ejerskabet og momsbetaling, hvis man sejler udenlands, så udsteder både DS og FTLF sådanne dokumenter.

- Forsikringsafgift og den forhøjede afgift har DS skrevet meget om i medlemsbladet Sejler nr. 1.2013, på siderne 28 til 32. Det kan desuden læses online på http://www.sejlsport.dk/service/nyheder/ - i tilgift kan der ses en meget flot båd på siden ;-).

- Landstrøm og risiko for tæring: Der lægges litteratur om emnet ud på hjemmesiden om kort tid.

- Nye Vimpler/standere: Bestyrelsen har vedtaget ny ordning, således at der i stedet for automatisk udsendelse af ny stander hv.a. år, skal man nu selv bestille ny stander hos kassereren. Standeren tilsendes herefter gratis, dog højst én stander pr. år.

- Nøgleringe: Erik Skovsager arbejder på en ny og mere hensigtsmæssig Contrast-nøglering.

- Svage røstjern på C33: Ud over hvad der kan findes om emnet på denne hjemmeside, henvises til den svenske, hvor emnet også er behandlet.

Billeder fra mødet:

Nyvalgte Lis og Børge:

Et nyt hold:

Tak for indsatsen til Lars og Henrik:

referent, Lars Andersen

         
 

Tilbage til toppen