CONTRASTKLUB

Danmark

Vedtægter

Vedtægter for Contrast Klub DK

§1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Contrast Klub DK. Hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2. Formål.
Det er foreningens formål at virke for
· at samle og udbrede kendskabet til Contrast bådene
· at varetage de danske Contrast-sejleres interesser

§3. Medlemskab.
Som medlem kan optages enhver, der ejer, sejler eller har interesse i en Contrast sejlbåd. Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskab er først registreret når årskontingentet og et indmeldelsesgebyr på kr. 100, er indgået på foreningens bankkonto. Ved indmeldelse efter 1. oktober betales kun indmeldelsesgebyr.

§4. Kontingent.
Kontingent for det aktuelle kalenderår fastsættes på den årlige generalforsamling, og forfalder til betaling senest 14 dage efter udsendelse af opkrævning. Kontingentrestance betragtes som udmeldelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

§5. Generalforsamling.
Ordinær generalforsamling, der er klubbens øverste myndighed, afholdes en gang årligt inden 1. maj og indkaldes skriftligt/pr. e-mail med mindst 3 ugers varsel, vedlagt dagsorden. Bestyrelsen træffer hvert år inden indkaldelse  beslutning om generalforsamlingen skal afholdes fysisk eller online.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som minimum :
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år).
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år).
8. Valg af suppleant.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Forslag og ændringer af vedtægter, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Evt. afstemning afgøres ved alm. stemmeflertal.
Stemmeret har alle aktive medlemmer uden kontingentrestance, dog kun 1 stemme pr. båd.

§ 6 Bestyrelse

Klubben ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse bestående af en formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen, formanden i lige år, de 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige. Desuden vælges hvert år 1 suppleant. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv snares efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær, samt fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen gennemfører de aktiviteter, generalforsamlingen har foreslået eller som bestyrelsen selv beslutter. Der kan frit nedsættes ad hoc udvalg med eller uden bestyrelsens deltagelse. Bestyrelsen sikrer, at klubbens hjemmeside opdateres løbende. Bestyrelsen kan advisere alle medlemmerne om nyheder og anden aktuel information via e-mail.

§7. Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen, blandt klubbens medlemmer, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, hvor ingen af disse må være medlem af bestyrelsen.
Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er tilstede. Regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§8. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

§9. Opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt til formålet.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 1. marts 2003. Dirigent Henrik Søegaard, Kolding.

Revideret på ordinær generalforsamling d. 5. marts 2021. Dirigent Børge F. Iwersen, Sønderborg.

Revideret på ordinær generalforsamling d. 15. marts 2021. Dirigent Claus Munch Andersen, Kolding.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.