CONTRASTKLUB

Danmark

Aktiviteter

April 2012 – nyhedsmail:

Kære medlemmer

Der er sikkert travlt på havnene i øjeblikket, om end påskevejret ikke synes at være til gunst for klargøringen i år. Hermed sendes blot en lille ’ajourføring’ fra Contrastklubben:

Klubben har fået ny formand, bådebygger Tom Winther Hansen, Hundested. Tom er forfatter til flere interessante artikler på klubbens hjemmeside, ligesom vi også nød godt af et lille foredrag om glasfiberarbejde, på et landstræf for år tilbage. Velkommen til Tom! Resten af bestyrelsen er som hidtil kasserer Erik Skovsager, sekretær/webred. Lars Andersen og arbejdende suppleant Johs. Dalbjerg. Stor tak til afgående formand Henrik Søgaard for årelangt virke for klubben.

I år er der landstræf i Maarup på Samsø, der på alle måder har plads og fine faciliteter. Det bliver lørdag/søndag d. 11/12. august – få det nu noteret og prøv at få det passet ind i f.eks. en weekendtur, evt. forlænget weekend eller et feriestop. Der udsendes inden ferien mere information.

Koder til vores svenske søsterklubs medlemssider er nu frigivet for denne sæson. Koderne kan findes i vores eget Forum under pkt. Klub og hjemmeside.

 Med dette vil jeg minde om, at har du en historie eller et bådprojekt, lille eller større, som du vil dele med os andre, opfordres du til at publicere det i hjemmesidens Forum. Føler du dig ikke fortrolig med publicering af det, f.eks. også billeder, er du meget velkommen til at maile/sende det til undertegnede, der så publicerer det for dig.

I ønskes alle god arbejdslyst med klargøringen!

Med sejlerhilsen Lars Andersen

August 2010:

Contrasttræffet i Ebeltoft måtte desværre i hast aflyses pga. temmelig dårligt vejr, og deraf følgende ingen tilmeldte både. Dog var Henrik Søgaard og Johannes Dalbjerg fra bestyrelsen ‘kørt i stilling’ i god tid inden det dårlige vejr satte ind, ligesom Lars Andersen fra bestyrelsen havde meldt sin ankomst fra landsiden.
Jeg skal hilse at sige at man godt kan grille i kulingstyrke, men at kullene brænder forholdsvist hurtigt ud…- vi 3 fremmødte besætninger fik dog en hyggelig aften om fredagen i Skudehavnens dejlige klubhus, hvorfra vi kunne betragte ‘stormvejret’ og enkelte sejlere på vej ind fra det frådene hav i Ebeltoft vig.
Juli måneds vejr kan ingen vist ellers klage over, så det var unægtelig lidt ærgerligt at træffet måtte aflyses.
Næste år forventer vi igen at forsøge os med flere mere lokale træf.

Marts 2010:

Årsmøde/generalforsamling blev afholdt i Sundby Sejlforenings lokaler lørdag d. 6. marts, samtidig med årets bådudstilling i Bella. Mødet var planlagt sådan, at der først var generalforsamling iht. vedtægterne og herefter et indslag med 2 Yanmar-repræsentanter.

Formanden Henrik Søgaard, Kolding, bød velkommen og pegede pva. bestyrelsen herefter på Finn Hendil, Greve, som dirigent.
I sin beretning, der kan læses i fuld længde i Forum’et under ‘Klub og hjemmeside’, kom formanden ind på, at med optagelsen af et medlem i Svaneke, blev det for alvor slået fast at klubben er landsdækkende. Medlemstallet ligger stabilt lige under 50. Den skiftende placering af årsmødet hv. andet år i hhv. Københavnsområdet og trekantsområdet, fortsættes indtil videre så længe årets største bådudstilling afvikles med tilsvarende skift.
I erkendelse af at bestyrelsesmedlemmerne af egen lomme hidtil har afholdt alle udgifter til møder og transport, har bestyrelsen besluttet med virkning fra i år som minimum at dække evt. broafgift for bestyrelsen inkl. suppleanten, der deltager i alle møder.
Vinterens spørgeundersøgelse blev kun kortfattet omtalt, men resultatet kan nu studeres ligeledes i Forum under ‘Klub og hjemmeside’. Stor ros til medlemmerne for den høje svarpct., med 43 svar af 47 medlemmer.
Træf ’09 måtte aflyses pga. svigtende tilslutning, men et landstræf i år søges gennemført, måske bliver det i Bogense. Nærmere herom følger inden sommerferien.

Kasserer Erik Skovsager, Holstebro, gennemgik regnskabet for ’09, der viser et pænt overskud på kr. 4.283,-. Det er dog også i år der tilsendes alle medlemmer en klubstander. Kontingentet fastholdes uændret på kr. 100,- for 2010.

Formanden m.fl. var på valg – alle genvalgtes. Formanden nævnte at perioden (2 år) nok bliver hans sidste.
Ingen forslag var indkommet, og efter indtagelse af kaffe og boller m/ost, afsluttedes generalforsamlingen til fordel for mødet med Yanmars repræsentanter.

Yanmar medbragte div. brochurer og aktuelle prisoverslag for ombytning af gammel motor til ny. Mødet med Yanmar havde karakter af et messebesøg, hvilket vil sige at flere af medlemmerne nok havde forventet en mere samlet gennemgang ud fra det givne oplæg.

ref. Lars Andersen

August 2009:

I 2009 afholdes regionale træf, i det omfang medlemmer i en landsdel vil arrangere og være tovholder. Bestyrelsen opfordrer til at man afholder disse træf – der kan påregnes et mindre tilskud fra klubkassen til f.eks. leje af klubhus el. vin til maden etc.
Som det fremgår af forsiden har et par Limfjordssejlere arrangeret træf på Fur d. 15/16. august. Flere detaljer skulle komme, men alle med mulighed for at deltage kan kontakte Karsten Kirketerp (S/Y Madonna (blå)) tlf. 9838 2602.

Øst- og sønderjyder samt fynboer og alle andre ‘omkringfarende’ Contrast-sejlere indbydes til træf på Endelave d. 22/23. august. Her er kontaktpersonerne Henrik Søgaard (S/Y Nelle Blue) tlf. 7553 3773 / 2028 8213 eller Johannes Dalbjerg (S/Y Aurora) tlf. 9721 3358 / 2066 0750. Af hensyn til detaljer i arrangementet, må man meget gerne give kontaktpersonerne et ‘praj’ om sin anduvning. Link til Endelave Havn http://www.endelavehavn.dk
Om Endelave-træffet kan i øvrigt tilføjes:

 • Johannes og Henrik med hovmestre anduver fredag d. 21. august
 • Skippermøde og velkomst lørdag formiddag kl. 11
 • Tur til øens nordspids (cykler kan lejes) eller lægeurtehaven
 • Lørdag aften tændes grillen – medbring selv maden
 • Bådkig og hvad deltagerne ellers måtte ønske og finde på

Det er stærkt anbefalelsesværdigt og vanedannende at tage til Contrast-træf – altid MEGET gemytligt og lærerigt med en masse bådsnak og -kig. Støt op om klubbens træf – for de fleste er det årets chance for at møde klubvenner og andre Contrastsejlere.

Juni 2008:

Årets Contrast Træf i Mårup på Samsø tager meget præcist afsæt i den afsluttende bemærkning med billeder, der kan læses i referatet fra træffet samme sted i 2006: “Et vellykket træf der tåler gentagelse en anden gang.
Succeser tåler gentagelse ja, og lad os nu se om ikke det kan lykkes at få et par både mere til at lægge ruten forbi. Træffet er tillige meddelt vore svenske båd-kolleger, og det ville da være fantastisk hyggeligt om en el. flere både fra vore søsterklubber vil aflægge træffet et besøg.
Har man været på Samsø én gang eller 2, taber man hurtigt sit hjerte til især den nordlige halvdel med sine bakker, udsigten fra Ballebjerg og Issehoved, Nordbys hyggelige huse og ikke mindst naturen ved Langør og Besser med sit rev. Her er stof til cykel- og gåture i særklasse.
Justér sommerferieruten til at gå omkring Mårup den første weekend i august – vi ses!

Vel mest for Øst- og Sønderjyder, samt Fynboerne, kaldes til Contrast-træf i Strib Marina i weekend’en 18/19. august 2007. Foreløbigt program:

 • Velkomst lørdag kl. 13.30
 • Maritimt indslag kl. 15.00 med efterfølgende bådbesøg
 • ‘Festmiddag’ ca. 18.30 hvor grillen er tændt og klubben vært ved et glas vin.

Tilmelding gerne til Henrik Søgaard på 2128 8213. Hent indbydelsen her (pdf-fil)..

Limfjordsejlerne ligger heller ikke på den lade side. Her kaldes til træf i Rønbjerg i weekend’en 25/26. august 2007. Mere info følger – indtil da er kontaktperson Karsten Kirketerp på 9838 2602.

Juni 2006:

Sommertræffet er sted- og tidsfæstet til Mårup Havn, Samsø d. 29.-30. juli. Bestyrelsen håber meget på godt fremmøde – træffene de foregående år har været meget vellykkede og mindeværdige.

Formaliseret tilmelding kræves ikke, men ring/mail gerne til Henrik Søgaard senest 3-5 dage før – det er nu bedst at vide hvem, der forventer at komme! Henrik tlf. 7553 3773 / 2028 8213.

Programmet tager afsæt i bl.a. følgende oplæg:

 • Cykeltur til Ballebjerg og Nordby lørdag eftm.
 • Ny hæk/platform til C33 v/Tom W. Hansen
 • ‘Festmiddag’ lørdag aften, klubben giver øl/vin
 • Bådbesøg og erfaringsudveksling

April 2006:

Bestyrelsen har holdt sit forårsmøde, hvor vigtigste dagsordenspunkt var årets sommertræf. Ellers evalueredes generalforsamlingen og andre mindre emner blev diskuteret.
Egentligt mødereferat kan læse i Forum under ‘Klub og hjemmeside’.

Marts 2006:

Årets Generalforsamling afholdtes 4. marts i Lynettens restaurant, Amager, med deltagelse af 14 personer, repræsenterende 9 både.
Referat kan læses under menupkt. Gallerier, ligesom formandens beretning og årsregnskabet kan ses/hentes i klubbens Forum ‘Klub og hjemmeside’.
Bestyrelsen planlægger at afholde årets første bestyrelsesmøde her i foråret.

December 2005:

Den 7. dec. afholdt bestyrelsen møde hos Erik Skovsager, og udover indtagelsen af bl.a. belgisk øl, ostemad og lækkert bagværk, blev flg. punkter drøftet (uddrag):

– Årets træf på Fur og i Årøsund blev evaluerede og der udtryktes generel tilfredshed hermed. Synd at det på Fur-træffet kiksede med et planlagt indslag fra en tidl. Contrast-agent. Men hyggelige træf og en masse Contrast-snak blev det til, og ingen tvivl om at træffene er klubbens næstvigtigste begivenheder (efter GF). Vi savner dog ét på Sjælland, og håber meget at det vil lykkes i 2006!

– Erik Skovsager kunne meddele at medlemstallet nu er 46.

– Erik Skovsager fremlagde første udkast til årets regnskab. Klubben konsoliderer sig og vi må forholde os til at vi ikke akkumulerer for meget kapital. Flere idéer drøftedes og vi vedtog at foreslå GF uændret kontingent i 2006 + udsendelse af ny klubstander til alle U/B hvert andet år.

– Årsmøde 2006 med generalforsamling afholdes i h.t. tidligere bestyrelsesbeslutning næste gang på Sjælland (knyttes til bådmessen). Det bliver lørdag d. 4. marts kl. 10.00 i Sundby Sejlforenings klubhus – særskilt indbydelse udsendes pr. post. Udover GF bydes på et interessant maritimt indslag, og mødet afsluttes som vanligt med frokost og Contrast-snak. Timingen er sådan, at der skulle være god tid til eftermiddagsbesøg på bådmessen.

– Lageret af klubtrøjer (polo) er i bund og bestyrelsen lader fremstille et passende udvalg forud for årsmødet, så det her vil være muligt at anskaffe sig behørig påklædning!

– Bestyrelsen ‘hungrer’ efter medlemmernes idéer/ønsker til nye klubaktiviteter. Skal vi arbejde på et fællesnordisk træf? Andet? Lad høre!

August 2005:

August er ‘træf-tid’ for os Contrastsejlere, hvor de indtil nu 2 planlagte ligger i hhv. sønder- og nordjylland. Herunder kan du hente og udskrive seneste indbydelser til træffene:

Indbydelse til Årøsund-træffet 20/21 august
Indbydelse til Fur-træffet 27/28 august

Juni 2005:

Endnu et Contrast-træf er nu datosat:  Lørdag d. 20. august – i Årøsund, Sønderjylland! Årøsund må siges at være meget centralt for den sønderjyske/vestfynske region, hvorfor klubbens formand Henrik Søegaard, Kolding, opfordrer regionens medlemmer til allerede nu at ‘krydse kalenderen’!
Drejebog i øvrigt ellers nogenlunde som Fur-træffet, men når lidt mere konkrete facts er på plads, udsendes en egentlig invitation, ligesom der vil blive opdateret her.

Maj 2005:

Det planlagte Contrast-træf på Fur er nu fastsat til Lørdag d. 27. august, hvor det bemærkes, at det er så dagen, hvor aktiviteter er planlagte, men at man selvfølgelig fint kan ankomme fredag og afsejle/afrejse søndag.
Desuden bemærkes at den for mange, lidt for lange afstand i båd, ikke skal afholde nogen fra at deltage. Kom i bil – vi vil hjælpe med at koordinere overnatning i de deltagende både!
Her kan du hente og udskrive 
Indbydelsen til Fur-træffet. Sidste tilmeldingsdato er 12. august!
Læs mere om regionen her.

April  2005:

Bestyrelsen har afholdt sit første møde efter årets generalforsamling. Følgende blev drøftet:

– GF 2005 blev evalueret, og der var både tilfredshed og enighed om, at vi havde haft et godt og interessant møde med fin opbakning. Vi kunne godt have brugt en time mere til den efterfølgende debat om diverse problemstillinger med vore både.

– GF 2006 vil i.h.t. tidligere beslutning blive afholdt i tilslutning til bådmessen i Bellacenter. Vi vil allerede snart tage kontakt med de nærliggende medlemmer for muligheden om aftale af lån af klubhus til mødet.

– Bestyrelsen drøftede retningslinier for klubkassens dækning af mødeudgifter, og vi landede på at kassen dækker ‘symbolsk’ i form af værtindegave el. lignende. I øvrigt drøftes spørgsmålet konkret fra sag til sag.

– Inspireret af drøftede bådproblemer på årets GF, men også i anden sammenhæng, vil bestyrelsen arbejde for at klubben spiller en mere aktiv rolle som kontaktskaber og rådgiver, når et medlem får et større problem med sin båd. Eksempler på større problemstillinger er utætheder af forskellig art, rorhavari og revner i skrogsamlinger. Kan klubben på nogen måde bistå sine medlemmer i sådanne sager, ser vi det som opfyldelse af en væsentlig del af selve klubidéen. Arbejdet igangsættes omgående, hvor 1. fase vil være indsamling af medlemmernes egne erfaringer.

– Årets træf – der satses på 2 lokale træf a’la sidste års i Bogense, udover det nordiske på Læsø (som nordmændene hidtil har taget sig af). Det ene planlægges lagt på Limfjordsøen Fur, det andet eksempelvis i Lynæs el. der omkring. På denne måde forsøges tilgodeset flest mulige medlemmer, ligesom der stadig er mulighed for at deltage over landjorden. Træffene søges lagt mellem medio august og medio september.

Ovenstående var mødets punkter, og når der er nyt at berette, vil denne side blive opdateret hermed.

Lars A.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.